Generalforsamling – Rudersdal Kulturparaply

Vi indkalder til generalforsamling torsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i  Mantziusgården, Galleriet, Johan Mantziusvej 7 A, Birkerød

For mødet gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  – Bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7
  – 3 suppleanter
  – Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad punkt 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.