Kulturparaply generalforsamling 2015

Herved indkaldes til generalforsamling onsdag, den 15. april 2015, kl. 19.30 i Administrationscentret, Lille Sal, Stationsvej 38, 3460 Birkerød.
For mødet gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år,herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  – Bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7
  – 3 suppleanter
  – Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad punkt 5:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.