Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RUDERSDAL KULTURPARAPLYKulturparaply+logo

§ 1
Foreningens navn er Rudersdal Kulturparaply.
Dens hjemsted er Rudersdal Kommune.

Formål

§ 2
Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesser i forhold til kommunen, at styrke medlemmernes indflydelse på den kulturelle udvikling i kommunen, at være bindeled mellem foreninger, institutioner, firmaer, grupper, initiativtagere og andre, der planlægger og gennemfører kulturelle aktiviteter i kommunen, herunder at tage initiativ til gennemførelse af fælles kulturelle arrangementer til gavn for kommunens borgere, at arbejde for, at der i kommunen til stadighed findes tidssvarende, fysiske faciliteter for alle kulturelle aktiviteter, at rådgive kulturelt interesserede, der ønsker økonomisk eller anden bistand i henhold til de til enhver tid gældende muligheder, at knytte kontakter til kulturlivet i nabokommuner, regionalt, nationalt og internationalt, at opnå størst mulig praktisk og økonomisk støtte til kulturelle formål.

§ 3
Foreningens formål og virksomhed skal udøves uafhængig af økonomiske, politiske, idemæssige og religiøse sær- og/eller gruppeinteresser.

Medlemmer

§ 4
1. Som medlemmer kan optages foreninger, institutioner og grupper, som arbejder inden for kultur – og fritidsområdet, og som har hjemsted i Rudersdal kommune, samt firmaer og enkeltpersoner, der er interesseret i kommunens kulturliv, og hvis virke og interesser er i overensstemmelse med foreningens formål

2. Optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der træffer beslutning om optagelse.

3. Medlemskab træder først i kraft, når det fastsatte kontingent er betalt. Udmeldelse, der skal være skriftlig, kan kun ske til en 1. januar og med mindst 1 måneds varsel.

4. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue, som alene skal tjene til opfyldelse af de under § 2 anførte almennyttige formål. Medlemmerne har ikke noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med dens formue.

5. Restance med kontingentbetaling medfører tab af rettigheder, og disse kan først udøves igen, når restancen er betalt.

Generalforsamling

§ 5
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den består af indtil 3 repræsentanter for hvert medlem, jfr. stk.5 i denne paragraf, og skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt eller elektronisk til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg:
Bestyrelsesmedlemmer – jf. § 7
2 Suppleanter
Revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og afgør alle sager, bortset fra vedtægtsændringer – jf. § 9, ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, og det kan ikke tages på dagsordenen i den aktuelle valgperiode.

5. Antal stemmeberettigede: Foreninger med op til 100 medlemmer har 2 stemmeberettigede, og foreninger med over 100 har 3 stemmeberettigede. Firmaer har hver især 1 stemme. Personlige medlemmer har for hver påbegyndt 100 medlemmer 2 stemmeberettigede, som vælges i forbindelse med generalforsamlingen.

6. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Valgbare er repræsentanter, der er mødt op på generalforsamlingen eller ved forfald har givet skriftligt tilsagn om at ville lade sig vælge. Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, blot et medlem fremsætter ønske herom

7. Formanden eller bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når dette findes nødvendigt.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ del af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden. Begæringen skal fremsendes til formanden.

Indvarsling skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse og udsendes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Medlemsmøder

§ 6
Bestyrelsen skal mindst en gang om året indkalde til medlemsmøde.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel.

På møderne orienteres om foreningens arbejde og aktuelle spørgsmål drøftes. Der kan ikke ske vedtagelser på medlems-møderne.

Medlemmer og foreninger kan herudover efter behov indkaldes til dialogmøde med konkrete emner på dagsordenen.

Bestyrelsen

§ 7
1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. Der afgår på skift 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år 2 suppleanter, der deltager i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Genvalg til alle poster kan finde sted.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Beslutningsdygtighed forudsætter dog, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Den fører en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, generalforsamling og andre vigtige møder.

4. Foreningen tegnes af formanden eller den, der af bestyrelsen er bemyndiget hertil.

Den hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

Regnskab

§ 8
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen budget, driftsregnskab og status.

3. Regnskab og status skal forsynes med revisorpåtegning af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Vedtægtsændringer

§ 9
1. Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves hertil en majoritet på ¾ af de afgivne stemmer. Opnås den fornødne majoritet ikke er forslaget bortfaldet.

2. Alle forslag til vedtægtsændringer skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Opløsning

§ 10
1. Beslutning om opløsning af foreningen kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af alle repræsentanter er til stede, og hvor beslutningen træffes med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

2. Er det nævnte antal ikke repræsenteret, kan bestyrelsen tidligst 14 dage og senest en måned efter indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

3. Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige beslutning om anvendelsen af foreningens formue, der skal gå til kulturelle formål i Rudersdal Kommune.

Vedtaget på generalforsamling den 20. april 2009.
Dirigent: Jørgen Reske-Nielsen

(CVR-nr. for Rudersdal Kulturparaply er: 34430632)